Woordenboek van spirituele termen

A

VOOROUDERVERERING

Geritualiseerde verzoening en aanroep van dode verwanten, gebaseerd op de overtuiging dat geesten het lot van de levenden beïnvloeden. Een wijdverspreide oude praktijk.

ANIMISME

Geloof dat een geest of kracht verblijft in elk levend en levenloos object, elke droom en elk idee, en iedereen individualiteit schenkt. Het verwante Polynesische concept van mana stelt dat de geest in alle dingen verantwoordelijk is voor goed en kwaad.

B

BIJBEL

Een verzameling van vele boeken die dienen als een basis voor geloof en praktijk onder de volgelingen van het jodendom en het christendom. De christelijke bijbel is verdeeld in twee grote delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Voor het Jodendom bestaat de Bijbel uit de Wet, de Profeten en de Geschriften - wat christenen het Oude Testament noemen.

BODY-MIND CENTRUM

Een beweging-heropvoedingsbenadering die onderzoekt hoe de systemen van het lichaam bijdragen aan beweging en zelfbewustzijn. De aanpak legt ook de nadruk op bewegingspatronen die zich ontwikkelen tijdens de kindertijd en de kindertijd. Bevat geleide bewegingen, oefeningen, beeldspraak en hands-on werk.

BOEDDHISME

Religie & filosofie opgericht in India in de 6e cent. BC door Siddhartha Gautama (Boeddha). Leert de praktijk van meditatie, de naleving van morele voorschriften. Definieert de werkelijkheid in termen van oorzaak en gevolg, en accepteert de doctrine die de Indiase religies van samsara gemeen hebben, of de gebondenheid aan de zich herhalende kringloop van geboorten en sterfgevallen overeenkomstig hun fysieke en mentale acties.

C

CHAKRAS

De zeven vitale energiecentra van het lichaam. De chakra's strekken zich uit van de basis van de wervelkolom tot de kruin van het hoofd. Gelegen in het rectale gebied, dichtbij de geslachtsdelen, achter de navel, in het hart, in de nek, tussen de wenkbrauwen en op de kruin van het hoofd. Elke chakra komt overeen met bepaalde kleuren, emoties, organen, zenuwnetwerken en energieën.

CHRISTENDOM

Doctrines en religieuze groepen gebaseerd op de leer van Jezus. In het Westen droeg de groeiende macht en corruptie van de kerk bij aan de protestantse Reformatie, die het christendom in talloze sekten versplinterde. In de 20e cent. de oecumenische beweging begon de christelijke eenheid te bevorderen.

CONFUCIANISME (551-479 BC)

Gedurende meer dan 2,000-jaren hebben de Chinezen zich laten leiden door de idealen van het confucianisme. De oprichter was Confucius, die probeerde mensen naar een deugdzame manier van leven te brengen en respect voor de leringen van de wijze mannen van oudere generaties. Hoewel het confucianisme een religie wordt genoemd, is het een systeem van moreel gedrag. Confucius sprak niet over God maar over goedheid. Hij was erop gericht mensen beter te maken in hun leven, en zijn Analects zijn wijze spreuken die lijken op de spreuken van de bijbel.


Haal het laatste uit InnerSelf


D

DETERMINISME

Filosofische veronderstelling dat alle gedrag en waarneembare gebeurtenissen oorzaken hebben.

DUALISME

In filosofie en theologie, systeem dat alle verschijnselen verklaart in termen van twee verschillende en onherleidbare principes, bijvoorbeeld ideeën en materie (zoals in Plato, Aristoteles en moderne metafysica) of geest en materie (zoals in de psychologie). In de theologie verwijst de term naar een concept van tegengestelde principes, bijvoorbeeld goed en kwaad.

E

F

FENG SHUI

Een oude Chinese praktijk van het configureren van woon- of werkomgevingen om gezondheid, geluk en welvaart te bevorderen. Feng shui-adviseurs kunnen cliënten adviseren aanpassingen te doen in hun omgeving, van kleurselectie tot plaatsing van meubels, om een ​​gezonde stroom van chi of vitale energie te bevorderen.

G

H

HINDOEÏSME

Westerse term voor de religieuze overtuigingen en praktijken van ontelbare sekten waartoe de meerderheid van de bevolking van India behoort. Het hindoeïstische geloof wordt over het algemeen gekenmerkt door de acceptatie van de Veda als heilige geschriften. Het doel van het hindoeïsme, net als dat van andere oosterse religies, is bevrijding van de cyclus van wedergeboorte en het lijden veroorzaakt door iemands eigen daden.

HOLISTIC / holistische

Een adjectief betekenis gericht op de hele persoon - geest, lichaam en geest. Wholistic geneeskunde beschouwt niet alleen de fysieke gezondheid maar ook het emotionele, spirituele, sociale en mentale welzijn van de persoon.

I

ISLAM

Een aanhanger van de islam is een moslim. In 1990 waren er wereldwijd zo'n 935 miljoen moslims, waarvan minder dan een vijfde Arabisch was. Het meest opvallende kenmerk is de 'toewijding aan de Koran, of Koran, een boek waarvan wordt aangenomen dat het de openbaring van God aan Mohammed is.

J

JUDAISM

De religieuze overtuigingen en praktijken en de manier van leven van het Joodse volk. Centraal in deze is het begrip van het monotheïsme, aangenomen door de bijbelse Hebreeën. Uit deze overtuigingen groeide zowel het christendom als het klassieke, of rabbijnse, jodendom. Reconstructionistisch jodendom, een 20-eeuwse beweging, accepteert alle vormen van joodse praktijk, met betrekking tot het jodendom als een cultuur in plaats van een theologisch systeem.

K

KARMA

Basisconcept dat het hindoeïsme, boeddhisme en jaïnisme gemeen hebben. De leer stelt dat iemands staat in dit leven het resultaat is van fysieke en mentale acties in vorige incarnaties en dat huidige actie iemands lot kan bepalen in toekomstige incarnaties. Karma is een natuurlijke, onpersoonlijke wet van morele oorzaak en gevolg.

KORAN

Moslims geloven dat God de inhoud van de koran aan Mohammed openbaarde via de engel Gabriël en dat de koran het eeuwige en onfeilbare woord van God is en de ultieme autoriteit in alle religieuze, sociale en juridische kwesties. Beschouwd als het mooiste voorbeeld van klassiek Arabisch proza.

L

M

MANTRA

In het hindoeïsme en boeddhisme, mystieke woord gebruikt in ritueel en meditatie. Het wordt verondersteld de macht te hebben om de werkelijkheid die het vertegenwoordigt te verwezenlijken. Het gebruik van dergelijke mantra's vereist meestal inwijding door een goeroe of spirituele leraar.

MEDITATIE

Discipline waarin de geest gefocust is op een enkel referentiepunt. Sinds de oudheid in verschillende vormen door alle religies werd gebruikt, kreeg de praktijk meer aandacht in de naoorlogse VS, toen de belangstelling voor het zenboeddhisme steeg. Meditatie wordt nu door veel niet-religieuze aanhangers gebruikt als een manier om stress te verminderen; bekend bij lagere niveaus van cortisol, een hormoon dat vrijkomt als reactie op stress. Verbetert de recuperatie en verbetert de weerstand van het lichaam tegen ziekten.

monotheisme

Geloof in één God. De term wordt met name toegepast op het Jodendom, het Christendom en de Islam, maar het vroege Zoroastrianisme en de Griekse religie waren in de latere stadia ook monotheïstisch.

MYSTIEK

Geloof dat er buiten de zichtbare materiële wereld een spirituele realiteit is die God kan worden genoemd die mensen kunnen ervaren door meditatie, openbaring, intuïtie of andere toestanden die het individu voorbij een normaal bewustzijn brengt.

N

NIRVANA

In het boeddhisme, jaïnisme en hindoeïsme, een staat van opperste gelukzaligheid; bevrijding van lijden en van samsara, iemands gebondenheid aan de zich herhalende cyclus van dood en wedergeboorte, die teweeg wordt gebracht door verlangen. Nirvana is haalbaar in het leven door morele discipline en het beoefenen van yoga, leidend tot het uitsterven van alle gehechtheid en onwetendheid.

O

P

pantheïsme

Een systeem van geloof of speculatie dat het universum identificeert met God (pan = all; theos = God). Sommige pantheïsten beschouwen God als primair en het universum als een eindige en tijdelijke emanatie van God; anderen zien de natuur als de grote, inclusieve eenheid. Het hindoeïsme is een vorm van religieus pantheïsme; filosofisch pantheïsme is vertegenwoordigd in het monistische systeem van Spinoza.

PLATO (427-347 BC)

Een leerling en een vriend van Socrates. Plato stichtte (c.387 BC) De Academie in de buurt van Athene, waar hij tot zijn dood onderwees. Zijn beroemdste leerling was Aristoteles. Plato's dialogen tonen de relatie tussen de ziel, de staat en de kosmos, in de studie van recht, wiskunde, filosofische problemen en natuurwetenschap. Hij beschouwde de redelijke ziel als onsterfelijk, en hij geloofde in een wereldziel en een schepper van de fysieke wereld. Hij pleitte voor de onafhankelijke realiteit van ideeën als de enige garantie voor ethische normen en objectieve wetenschappelijke kennis. Hij leerde dat alleen hij die de harmonie van alle delen van het universum begrijpt, in staat is om de rechtvaardige staat te regeren. Hij raakte praktisch elk probleem aan dat volgende filosofen bezighoudt en zijn leringen behoren tot de meest invloedrijke in de westerse beschaving.

POLYTHEÏSME

Geloof in meerdere goden, niet noodzakelijk even belangrijk, elk wordt gekenmerkt door een speciale functie. De Indiase Veda's bijvoorbeeld bevatten Agni de vuurgod, Vayu de windgod en Indra de stormgod. Dynastic Egypt had honderden goden, maar aanbidding (zoals in het Griekse Olympianisme) was in de stad gecentreerd. De goden zijn georganiseerd in een kosmische familie, gekenmerkt in legende en mythe en uiting geven aan overtuigingen over de relatie van het individu tot het universum.

PRANA

Het yogische concept van een kosmische energie of levenskracht, vergelijkbaar met het Chinese idee van chi, dat het lichaam binnendringt met de adem. Er wordt gedacht dat Prana door het lichaam stroomt, waardoor gezondheid en vitaliteit worden ingebracht. Het wordt beschouwd als de vitale schakel tussen het spirituele zelf en het materiële zelf.

R

S

SHAMAN

Onder tribale volken, een goochelaar, medium of genezer die zijn krachten te danken heeft aan mystieke gemeenschap met de geestenwereld. Kenmerkend is dat een sjamaan in auto-hypnotische trances gaat, waarbij hij contact maakt met geesten. Sjamanen worden gevonden bij de Siberiërs, Eskimo's, Indiaanse stammen, in Zuidoost-Azië en in Oceanië. Er is nu ook een ontwikkeling van sjamanistische genezers en beoefenaars in Noord-Amerika. (Zie spirituele / sjamanistische genezing.)

SHINTO

Systeem van overtuigingen en attitudes van de meeste Japanners over zichzelf, hun families, clans en heersende machten. Het woord betekent de weg van kami, en kami verwijst naar superieure machten, hetzij natuurlijk of goddelijk. Van de kami wordt aangenomen dat ze de bron zijn van menselijk leven en bestaan. De kami onthullen de waarheid en geven leiding om ernaar te leven. Shinto heeft geen reguliere wekelijkse diensten. Toegewijden kunnen de heiligdommen bezoeken wanneer ze maar willen.

SOCRATES (469-399 BC)

Socrates liet geen geschriften na en de meeste kennis van hem en zijn leringen komt uit de dialogen van zijn beroemdste leerling. Hij besteedde zijn tijd aan het bespreken van deugd, gerechtigheid en vroomheid, op zoek naar wijsheid over juist gedrag, zodat hij de morele en intellectuele verbetering van Athene zou kunnen leiden. Met behulp van een methode die nu bekend staat als de socratische dialoog, of dialectiek, trok hij kennis van zijn studenten aan door vragen te stellen en de implicaties van hun antwoorden te onderzoeken. Hij stelde de deugd gelijk aan kennis van iemands ware zelf, vasthoudend aan het feit dat niemand willens en wetens ongelijk heeft. Hij beschouwde de ziel als de zetel van zowel het wakende bewustzijn als het morele karakter, en hield het universum doelgericht geordend.

SPIRITISME of SPIRITUALISME,

Geloof dat de menselijke ziel de dood overleeft en met de levenden kan communiceren via een medium dat gevoelig is voor de vibraties ervan. De communicatie kan paranormaal zijn, zoals in helderziendheid of trance spreken, of fysiek, zoals bij automatisch schrijven of ectoplasmatische materialisaties.

SPIRITUELE / SHAMANISCHE GENEZING

Beoefenaars die zichzelf beschouwen als dirigenten van helende energie of bronnen uit het spirituele rijk. Beiden kunnen een beroep doen op spirituele helpers, zoals krachtdieren, engelen, innerlijke leraren, het hogere zelf van de cliënt, of andere spirituele krachten. Beide vormen van genezing kunnen worden gebruikt voor een reeks emotionele en lichamelijke ziekten.

T

TAOÏSME

Filosofie en religie van China. Afgeleid voornamelijk van de Tao-te-ching, een boek toegeschreven aan Lao-tze maar waarschijnlijk geschreven in de mid-3rd cent. BC Beschrijft een ideale menselijke conditie van vrijheid van verlangen en van moeiteloze eenvoud, bereikt door het volgen van het Tao [pad], het spontane, creatieve, moeiteloze pad dat wordt ingenomen door natuurlijke gebeurtenissen in het universum.

Theosofie

Het woord komt van de Griekse theos, wat god betekent, en sophia, wat wijsheid betekent. Vrij vertaald = goddelijke wijsheid. Religieuze filosofie met sterke boventonen van mystiek. (Zie mystiek.)

V

W

Y

Z

ZENBOEDDHISME

Boeddhistische sekte gebaseerd op meditatie in plaats van op naleving van een bepaalde schriftuurlijke doctrine. Opgericht in China door Bodhidharma (5de eeuw AD). Zen werd in het Westen bekend gemaakt door de geschriften van DT Suzuki.


Elke weglating van deze lijst is toevallig, niet opzettelijk. Het verschijnen van een religie of een vorm van therapie in deze lijst wordt ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als enige vorm van goedkeuring.


Layman's Guide to New Age en Spiritual Terms door Elaine Murray.Aanbevolen boek:

Layman's Guide to New Age en Spiritual Terms

door Elaine Murray.

Info / Bestel dit boek.

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

volg InnerSelf op

facebook-icontwitter-iconrss-icoon

Ontvang de nieuwste via e-mail

{Emailcloak = off}

VAN DE REDACTIE

InnerSelf-nieuwsbrief: september 6, 2020
by InnerSelf Staff
We zien het leven door de lenzen van onze waarneming. Stephen R. Covey schreef: "We zien de wereld, niet zoals ze is, maar zoals we zijn - of zoals we geconditioneerd zijn om haar te zien." Dus deze week bekijken we enkele ...
InnerSelf-nieuwsbrief: augustus 30, 2020
by InnerSelf Staff
De wegen die we tegenwoordig reizen zijn zo oud als de tijd, maar zijn nieuw voor ons. De ervaringen die we hebben zijn zo oud als de tijd, maar ze zijn ook nieuw voor ons. Hetzelfde geldt voor de ...
Als de waarheid zo vreselijk is dat het pijn doet, onderneem dan actie
by Marie T. Russell, InnerSelf.com
Te midden van alle verschrikkingen die tegenwoordig plaatsvinden, word ik geïnspireerd door de stralen van hoop die erdoorheen schijnen. Gewone mensen komen op voor wat goed is (en tegen wat fout is). Honkbalspelers, ...
Als je rug tegen de muur staat
by Marie T. Russell, InnerSelf
Ik hou van internet. Nu weet ik dat veel mensen er veel slechte dingen over te zeggen hebben, maar ik vind het geweldig. Net zoals ik van de mensen in mijn leven houd - ze zijn niet perfect, maar ik hou toch van ze.
InnerSelf-nieuwsbrief: augustus 23, 2020
by InnerSelf Staff
Iedereen kan het er waarschijnlijk over eens zijn dat we in vreemde tijden leven ... nieuwe ervaringen, nieuwe attitudes, nieuwe uitdagingen. Maar we kunnen worden aangemoedigd om te onthouden dat alles altijd in beweging is, ...