Prestatie

Van incoherentie, concurrentie en chaos naar 'holotropisme' gaan

Van incoherentie, concurrentie en chaos naar 'holotropisme' gaan
Afbeelding door Gerd Altmann

Holos betekent "geheel" in klassiek Grieks, en tropisch betekent "neiging of oriëntatie naar" - bijvoorbeeld naar een bepaalde staat of toestand.

Het coherentieopbouwproces in het universum is een reëel maar subtiel proces. In de huidige wereld wordt het vaak afgeleid en gedomineerd door existentiële, meer direct op overleving gerichte krachten en impulsen. Deze krachten en impulsen zijn niet noodzakelijk holotroop; ze zijn vaak egocentrisch en competitief. Ze polariseren de wereld in plaats van haar te genezen. Het is niet verrassend dat incoherentie - of in ieder geval een gebrek aan samenhang - in onze wereld heerst.

Maar een diepere blik onthult dat onder de oppervlakte van onsamenhangendheid, concurrentie en chaos, coherentievormende "holotrope" ontwikkelingen plaatsvinden. Ze duiken op in verschillende domeinen in de samenleving: in de zakenwereld, in de economie, in het onderwijs, in technologische ontwikkeling en zelfs in de politiek.

Kunst, literatuur, muziek en het hele cultuurveld komen niet expliciet aan bod in dit onderzoek. De reden hiervoor is dat het zoeken naar harmonie, en dus naar samenhang, geen opkomende of terugkerende trend is op deze gebieden; het is een bepalend kenmerk.

Kingsley Dennis, een nauwe medewerker van de auteur, deed onderzoek naar holotrope ontwikkelingen in de samenleving en leverde het volgende overzicht.

HOLOTROPISCHE ONTWIKKELINGEN IN DE STRUCTUUR VAN GEMEENSCHAPPEN

 • Gemeenschappen van lokale buurten tot hele staten gaan voorbij conventionele hiërarchische structuren en relaties naar gedecentraliseerde netwerken die mensen met elkaar verbinden. Ontwikkeling in welke gemeenschap dan ook bereikt steeds meer anderen en heeft een impact op de anderen.

 • Omdat mensen op meerdere niveaus met elkaar in contact komen, van lokaal tot mondiaal, groeit empathie onder mensen, of ze nu naast elkaar staan ​​of aan weerszijden van de wereld. Communicatie creëert banden tussen mensen, en tussen mens en natuur.

 • Nieuwe mediaplatforms verschuiven sociale structuren en organisaties van top-down vormen naar decentralisatie en gedistribueerde machtsverhoudingen. De controlerende hiërarchieën verzwakken naarmate informatietechnologieën meer transparantie mogelijk maken en corruptie en illegale of criminele bedoelingen blootleggen. Als gevolg hiervan lijken de vrees voor toezicht en schendingen van de privacy overdreven en nemen ze af.

HOLOTROPISCHE ONTWIKKELINGEN IN TECHNOLOGISCHE INNOVATIE

 • Wetenschappelijke ontdekkingen leiden tot revolutionaire 'disruptieve' technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (IT), robotica, het internet der dingen (IoT), biotechnologie, energieopslag en kwantumcomputers. Deze technologieën transformeren gevestigde structuren en praktijken en openen de deur naar innovatie en creativiteit.

 • Technologieën die verbinding verbeteren en verbinding gebruiken om transparantie te creëren, vervangen technologieën van toezicht en controle. Open "cloud" -technologieën worden de standaard voor het verzamelen, opslaan en delen van gegevens.
 • De nieuwe technologieën stimuleren onderzoek en ontwikkeling op tot nu toe onontgonnen terreinen die mogelijk relevant zijn voor het menselijk leven en welzijn, zoals de studie van bewustzijn en transpersoonlijke communicatie.

 • Een nieuwe 'media-ecologie' - onder meer sociale media, videoproductie, gamingplatforms, augmented reality en burgerjournalistiek - stelt mensen in staat om hun dromen en ambities, maar ook hun hoop en frustraties te produceren en te delen.

HOLOTROPISCHE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN GEZONDHEID

 • Gezondheid en welzijn worden in hoge mate afhankelijk geacht van de integriteit van de natuur. Milieubescherming verandert van een goedbedoelende liefdadigheidsinstelling naar een basisvereiste voor een gezond menselijk leven.

 • De gezondheidssector verschuift van het omgaan met vooropgezette therapieën en synthetische drugs naar natuurlijke remedies en praktijken die worden geëist en gepromoot door gezondheidsbewuste individuen.

 • Mensen leren meer op hun eigen lichaam te vertrouwen dan op commercieel gemotiveerde recepten; ze beginnen te vertrouwen op hun eigen intrinsieke intelligentie.
 • Steeds meer mensen proberen in harmonie te leven met de ritmes en balansen van de natuur. De levende natuur wordt erkend als een belangrijke bron en een essentiële hulpbron voor gezondheid en welzijn. Er ontstaat een overvloed aan nieuwe gezondheidsdisciplines, zoals informatie- en energiegeneeskunde en “terugkeer naar de natuur” -therapieën.

HOLOTROPISCHE ONTWIKKELINGEN IN HET ONDERWIJS

 • Dankzij de vooruitgang in interactieve mediatechnologieën breiden het bereik en de leerbronnen zich uit van lokaal naar mondiaal. De nieuwe leeromgevingen zijn internationaal, intercultureel en interactief. Ze brengen leerlingen samen met leerkrachten van over de hele wereld.

 • De leeromgeving beperkt zich niet langer tot eenrichtingscommunicatie tussen docent en student. Het klassieke klaslokaal verdwijnt.

 • Het doel van onderwijs verschuift van het overhandigen aan studenten vooropgezette schema's die hen in bestaande niches in het bedrijfsleven en de samenleving passen, naar het produceren van vaardigheden en technieken die studenten helpen mede-scheppers van hun curriculum te worden. De nieuwe generatie lerenden zijn inhoudontwikkelaars en niet alleen inhoudconsumenten.

HOLOTROPISCHE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN LIFESTYLES

 • Sociale status wordt niet langer alleen afgemeten aan hoeveel geld men verdient en hoeveel luxe en opzichtigheid men verzamelt, maar ook, en in toenemende mate, door hoe men zijn geld uitgeeft en hoe gezond men zijn leven leidt.

 • Veranderingen in waarden en idealen vormen en verschuiven de leefomgeving; in veel delen van de wereld beantwoorden stads-, stads- en nationale overheden aan de vraag naar sociaal en ecologisch verantwoorde omgevingen. Megasteden en dichtbevolkte stedelijke hubs worden gedecentraliseerd en maken plaats voor voorstedelijke gemeenschappen en landelijke woonruimtes die contact met leeftijdsgenoten en met de natuur mogelijk maken.

HOLOTROPISCHE ONTWIKKELINGEN IN DE ECONOMIE

 • Alternatieve vormen van economische organisatie ontstaan ​​in de voetsporen van nieuwe technologieën voor netwerkcommunicatie en distributieve berekening. In de opkomende economieën is de natuur geen belastende externaliteit, maar een organisch onderdeel van het levenssysteem.

 • De economische activiteit wordt steeds meer gedecentraliseerd, waarbij het centrum van activiteit verschuift van het internationale naar het lokale niveau. In zijn geavanceerde vorm concentreert het zich op de verkenning en exploitatie van de menselijke en natuurlijke hulpbronnen die door de lokale omgeving worden geboden.
 • Economische groei is steeds minder een doel en waarde op zich; het wordt in toenemende mate beoordeeld op basis van zijn menselijke en natuurlijke voordelen en zijn sociaal kapitaal. Het streven is om een ​​sociaal en ecologisch gunstige schaal en omvang van economische activiteit te vinden en te behouden.

 • Offshore-activiteiten en belastingparadijzen worden steeds meer gecontroleerd. Er zijn steeds meer verschuivingen om onduidelijke financiële transacties transparanter te maken en geleidelijk te vervangen door transacties tussen gemeenschappelijke instellingen, ethische banken en andere op maatschappelijke uitkering gerichte financiële organisaties en instrumenten.

 • Steeds meer financiële instellingen zullen in digitale valuta handelen en deze accepteren. Hierdoor ontstaan ​​verschillende niet-gouvernementele valuta's die populair zullen blijken te zijn bij een jongere generatie. Nieuwe vormen van digitale valuta zullen ook helpen om gelokaliseerde projecten en creatieve start-ups te financieren.

 • Geïnspireerd door het voorbeeld van Bhutans Gross National Happiness-programma, wordt het menselijk welzijn in veel kringen beschouwd als het criterium van economisch succes. Langzaam maar aanzienlijk wordt economie, in de woorden van EF Schumacher, "een systeem dat werkt alsof mensen ertoe doen."

HOLOTROPISCHE ONTWIKKELINGEN IN HET BEDRIJF

 • De overtuiging dat zakelijke bedrijven bestaan ​​om geld te verdienen voor hun eigenaren en aandeelhouders, maakt plaats voor de erkenning dat het doel van bedrijven is het welzijn te dienen van de mensen wier leven wordt geraakt door het bedrijf - de belanghebbenden.

 • Prestaties in het bedrijfsleven worden niet voornamelijk afgemeten aan een toename van het marktaandeel en de winstgevendheid, maar aan de bijdrage van het bedrijf aan het leven en het welzijn van zijn werknemers, medewerkers, klanten en thuisgemeenschappen.

 • Aangezien individuele initiatieven meer gewaardeerd worden en er in het management van een bedrijf rekening wordt gehouden met een breder scala aan stemmen en waarden, worden botsingen en conflicten niet onderdrukt, maar onderzocht met het oog op het vinden van gezamenlijke oplossingen. Als gevolg hiervan neemt het vertrouwen in veel delen van de zakenwereld toe.

HOLOTROPISCHE ONTWIKKELINGEN IN DE POLITIEK

 • In geavanceerd denkende delen van de wereld is het grijpen en vasthouden van de macht niet het unieke of zelfs het belangrijkste doel van de politiek. In die landen worden beroepspolitici steeds vaker vervangen door sociaal bewuste en ethisch geëngageerde burgeractivisten.

 • Wapens en vernietigingswapens worden steeds meer erkend als gevaarlijk en bij de laatste telling als onnodige instrumenten. Criminelen en potentiële agressors worden beter opnieuw opgeleid en geïntegreerd dan met geweld onderdrukt of geëlimineerd.

 • In sommige kringen van vooruitstrevend denken is er een vaag maar groeiend besef dat zolang motivaties voor agressie en geweld met geweldloze middelen kunnen worden bestreden, veiligheid kan worden gegarandeerd zonder gigantische militaire vestigingen en massavernietigingswapens. Het creëren van bescheiden politiediensten die net voldoende macht hebben om potentiële agressors en criminelen in bedwang te houden, kan voldoende zijn als ze worden ondersteund door nationale en internationale hulpdiensten.

De ontwikkelingen op al deze gebieden vertonen een gemeenschappelijk kenmerk. In plaats van te scheiden, integreren ze; ze zoeken balans en samenhang. Ze genezen splitsingen en breuken en gaan vrijwillige of onvrijwillige vijandigheid en agressie tegen. Het zijn aanwijzingen dat er zelfs bij het ontbreken van bewuste richtlijnen, of het nu vanuit het maatschappelijk middenveld of de overheid is, er groepen en gemeenschappen zijn die aanzienlijk holotroop worden.

Deze vooruitstrevende en begrijpende gemeenschappen beheren het contact en de communicatie tussen hun leden en tussen hun leden en andere gemeenschappen. Ze lijken te worden geleid door een intuïtief begrip van holotropisme: gevoelens van solidariteit, empathie en mededogen. Deze culmineren in enkele kostbare, maar tot nu toe zeldzame gevallen in daden en gedragingen die getuigen van oprechte liefde die evolueert onder hun leden, en tussen hun leden en andere gemeenschappen.

ONTWIKKELING VAN HOLOTROPISME IN ONSZELF

HET FORMATIEVE drive of impuls die aanwezig is in het universum, de holo-tropische attractor, drukt zijn stempel op het menselijk bewustzijn, en dit komt tot uiting in de ontwikkelingen op het hedendaagse toneel. Sommige van deze ontwikkelingen zijn onverwachts gericht op verbinding en heelheid: ze zijn 'holotroop'. Sommige activiteiten- en interessegebieden en sommige leef- en werkgemeenschappen bereiken een opmerkelijke vorm en niveau van holotropisme.

Terwijl deze regels zijn geschreven, hebben zelfs de reguliere media hun focus gedeeltelijk omgedraaid op sommige eerder bespotte en verworpen onderwerpen, zoals UFO's, andere dimensies en soortgelijke "esoterische" verschijnselen. Deze verschuiving vindt plaats hoewel het grootste deel van de moderne mensen nog steeds vasthoudt aan het seculiere materialistische paradigma dat is ontwikkeld tijdens de Renaissance, de Verlichting en door de wetenschappelijke en industriële revoluties.

Een tijdige verspreiding van holotropisme is geen utopisch vooruitzicht. We weten dat er in het universum een ​​intrinsieke tendens is naar complexiteit en samenhang; naar de vorming van complexe en samenhangende systemen. We maken deel uit van het universum, en diep van binnen delen we deze neiging. Er zijn impulsen in ons onderbewustzijn en zelfs in onze bewuste geest die de aantrekkingskracht van heelheid en eenheid waarnemen, en proberen ons af te stemmen op hun dictaten.


 Ontvang de nieuwste via e-mail

Wekelijks tijdschrift Dagelijkse inspiratie

De wereld verandert, en ons denken verandert ook. Een doorbraak naar een nieuwe kijk op de wereld, en dus naar een nieuwe manier van omgaan met de wereld, is niet langer alleen mogelijk; het wordt plausibel.

MANIEREN OM HOLOTROPISCH TE WORDEN

Als we moed en vastberadenheid naar voren brengen, kunnen we ons afstemmen op de holotrope attractor die de ontwikkeling in ons en om ons heen vormgeeft. De vraag is of we de moed en de vastberadenheid naar boven zullen brengen, en wel op tijd. Dit is een cruciale vraag, want, zoals Gandhi zei, we moeten be de verandering die we in de wereld willen zien. Als we holotrope ontwikkeling in de wereld effectief willen verdedigen, moeten we zelf holotropisch worden.

Er zijn veel manieren waarop we holotroop kunnen worden - veel manieren waarop we een tropisme kunnen ontwikkelen voor heelheid en samenhang in onszelf. We zouden ons kunnen aansluiten bij de solidariteits- en mededogen-georiënteerde bewegingen die al gelanceerd zijn in uiteenlopende gebieden als gezondheid en onderwijs, en het bedrijfsleven en politiek. We zouden ook coherentiegerichte bewegingen om ons heen kunnen creëren of proberen te creëren. Het pad dat we kiezen kan het persoonlijke pad zijn van een spiritueel leider, een sjamaan of een yogi, of het openbare pad van een sociale en politieke activist - of een combinatie van deze paden die tegelijkertijd worden gevolgd.

De belangrijkste vereiste is de verspreiding van holotropisme in de hedendaagse wereld. Voorlopig domineert het urgente het belangrijke in het denken van mensen. De meeste mensen concentreren zich op de meest urgente taken die voor hen liggen, waarbij ze één ding tegelijk nemen. Dit is een menselijke eigenschap en het is nuttig om ons bestaan ​​in de wereld te verzekeren. Maar het fragmenteert de wereld in individuele paden en interessegebieden en is niet bevorderlijk voor het bevorderen van een samenhangende ontwikkeling.

Er is geen alternatief voor afstemming met de attractor die zowel in ons als in de wereld ontwikkeling vormgeeft. We kunnen dit doen, omdat heelheid en verbinding niet iets is dat we onszelf en anderen opleggen: in wezen zijn we al verbonden en heel. We hoeven deze verbinding en deze heelheid alleen maar naar het niveau van ons alledaagse bewustzijn te brengen. Dit moet nog gebeuren. Voorlopig, in plaats van deze impulsen naar ons bewustzijn te brengen, begraven we ze onder een berg van existentiële taken en zorgen.

We hebben ons gescheiden van de natuurlijke wereld. Dit heeft veel manifestaties en gevolgen. Om te beginnen zijn we niet langer afgestemd op de ritmes en balansen van de natuur.

We zijn ingebouwd in de ritmes van de aarde, maar we creëren onze eigen ritmes die er vaak mee in strijd zijn. Opkomen met de zon en zich terugtrekken met de zon is om af te stemmen op het XNUMX-uurs circadiane ritme gecreëerd door de beweging van de aarde rond de zon, en zogenaamde primitieve mensen leven nog steeds in harmonie met de natuur, en dat geldt ook voor de meeste de overige inheemse en traditionele culturen.

Maar moderne mensen negeren de ritmes en balansen van de natuur en geloven dat ze deze kunnen vervangen door lichten en andere kunstmatige gemakken aan en uit te zetten met een druk op de knop. Maar ons lichaam komt niet overeen met kunstmatige thythms, en we lijden onder de gevolgen. De effectiviteit van ons immuunsysteem is aangetast en ziekten kunnen zich vermenigvuldigen. We zijn "niet synchroon" met onze biologische klok.

Moderne populaties zijn stadsbewoners en hebben beperkt contact met de natuur. Ze leven in een kunstmatige wereld en geloven dat het de echte wereld is. Ze stellen zichzelf superieur aan alle andere levensvormen en zijn van mening dat ze de natuur kunnen beheersen zoals ze willen.

Zelfs nog maar vijftig jaar geleden moest Jane Goodall, onderzoeker op het gebied van dierlijke intelligentie, vechten tegen de nog steeds dominante overtuiging dat chimpansees biochemische stimulusresponsmechanismen zijn, geen levende en voelende wezens. Tegenwoordig realiseren we ons dat niet alleen hogere zoogdieren, maar alle levende organismen, en zelfs bomen en planten, gevoelige levende wezens zijn, en dat ze niet fundamenteel van ons verschillen.

In het beste belang van ons fysieke en mentale welzijn, en in het primaire belang om de voortzetting van het menselijke avontuur op de planeet te verzekeren, is het nodig dat we deze misvattingen en foutief gedrag rechtzetten. We moeten opnieuw verbinding maken met de natuur. Als we dat doen, betreden we opnieuw een gemeenschap van levende, voelende wezens.

Copyright 2020 van Ervin Laszlo. Alle rechten voorbehouden.
Herdrukt met toestemming van Opnieuw verbinden met de bron.
Uitgever: St. Martin's Essentials,
een afdruk van St Martin's Publishing Group

Artikel Bron

Opnieuw verbinding maken met de bron: de nieuwe wetenschap van spirituele ervaring
door Ervin Laszlo

Opnieuw verbinden met de bron: de nieuwe wetenschap van spirituele ervaring door Ervin LaszloDit revolutionaire en krachtige boek daagt je uit om de grenzen van onze eigen ervaring te heroverwegen en de manier waarop we naar de wereld om ons heen kijken te veranderen. Het is een unieke, nooit eerder beschikbare bron voor mensen die willen weten hoe ze zich bewust kunnen afstemmen op de krachten en 'attractoren' die het universum besturen en die ons, levende, bewuste mensen op het toneel hebben gebracht in de grote evolutieprocessen die ontvouwen zich hier op aarde.

Klik hier voor meer info en / of om dit paperback boek te bestellen. Ook verkrijgbaar als Kindle-editie, audioboek en audio-cd

Meer boeken van Ervin Laszlo

Over de auteur

Ervin LaszloErvin Laszlo is een filosoof en systeemwetenschapper. Tweemaal genomineerd voor de Nobelprijs voor de vrede heeft hij meer dan 75-boeken en meer dan 400-artikelen en onderzoekspapers gepubliceerd. Het onderwerp van de PBS-special van een uur Het leven van een modern genieLaszlo is de oprichter en president van de internationale denktank de Club van Boedapest en van het prestigieuze Laszlo Institute of New Paradigm Research. Hij is de auteur van Reconnecting to the Source (St. Martin's Press, New York, maart 2020).

Video / interview met Ervin Laszlo: Coronavirus en de evolutie van de mensheid - wat we NU MOETEN doen! 

Video / presentatie met Ervin Laszlo: A New Love Declaration op TEDxNavigli

Meer artikelen van deze auteur

Dit vind je misschien ook leuk

volg InnerSelf op

facebook icontwitter iconyoutube iconinstagram pictogrampintrest pictogramrss-pictogram

 Ontvang de nieuwste via e-mail

Wekelijks tijdschrift Dagelijkse inspiratie

BESCHIKBARE TALEN

enafarzh-CNzh-TWdanltlfifrdeeliwhihuiditjakomsnofaplptroruesswsvthtrukurvi

MEEST GELEZEN

is het covid of hooikoorts 8 7
Hier leest u hoe u kunt zien of het Covid of hooikoorts is
by Samuel J. White en Philippe B. Wilson
Met warm weer op het noordelijk halfrond zullen veel mensen last hebben van pollenallergieën.…
honkbalspeler met wit haar
Kunnen we te oud zijn?
by Barry Vissell
We kennen allemaal de uitdrukking: "Je bent zo oud als je denkt of voelt." Te veel mensen geven het op...
gemaakt om een ​​masker te dragen 7 31
Zullen we alleen handelen op het gebied van volksgezondheidsadviezen als iemand ons daartoe dwingt?
by Holly Seale, UNSW Sydney
Medio 2020 werd gesuggereerd dat het gebruik van een masker vergelijkbaar was met het dragen van een veiligheidsgordel in auto's. Niet iedereen…
inflatie over de hele wereld 8 1
Inflatie stijgt over de hele wereld
by Christopher Decker
De stijging van 9.1% van de Amerikaanse consumentenprijzen in de 12 maanden eindigend in juni 2022, de hoogste in vier...
salie smudge sticks, veren en een dromenvanger
Reinigen, aarden en beschermen: twee fundamentele praktijken
by MaryAnn DiMarco
Veel culturen hebben een rituele reinigingspraktijk, vaak gedaan met rook of water, om te helpen bij het verwijderen van...
de gedachten van mensen veranderen 8 3
Waarom het moeilijk is om iemands valse overtuigingen uit te dagen
by Lara Millman
De meeste mensen denken dat ze hun overtuigingen verwerven met een hoge standaard van objectiviteit. Maar recent…
eenzaamheid overwinnen 8 4
4 manieren om te herstellen van eenzaamheid
by Michelle H Lim
Eenzaamheid is niet ongebruikelijk, aangezien het een natuurlijke menselijke emotie is. Maar wanneer genegeerd of niet effectief...
nordic dieet 7.31
Concurreert het Scandinavische dieet zijn mediterrane tegenhanger voor gezondheidsvoordelen?
by Duane Mellor en Ekavi Georgousopoulou
Elke maand lijkt er wel een nieuw dieet online de ronde te doen. Een van de nieuwste is de Nordic…

Nieuwe attitudes - nieuwe mogelijkheden

InnerSelf.comClimateImpactNews.com | InnerPower.net
MightyNatural.com | WholisticPolitics.com | InnerSelf Market
Copyright © 1985 - 2021 InnerSelf Publications. Alle rechten voorbehouden.